Thông tin tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung

13/06/2017

Kính gửi: Các đoàn viên Công đoàn Viện Xã hội học,

 
Thực hiện Công văn số 134/CĐVC ngày 22/5/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam và CV số 56/CĐ-KHXH ngày 02/6/2017 của Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc Tuyên truyền kết quả giải quyết sự cố biển các tỉnh miền Trung, BCH Công đoàn Viện XHH xin gửi tới các đồng chí đoàn viên "Kết quả giải quyết sự cố môi trường biển gây hải chết bất thường tại một số tỉnh miền Trung..."
(Xem file đính kèm) 
 
Cám ơn sự quan tâm của các đồng chí!
 
TM. BCH Công đoàn Viện Xã hội học  
Phó Chủ tịch
Đoàn Kim Thắng