Viện Xã hội học nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở năm 2023

12/12/2023

Từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023, Viện Xã hội học đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu 13 đề tài cấp Cơ sở năm 2023 của Viện.

Các đề tài cơ sở năm 2023 tập trung vào những vấn đề xã hội nổi bật như: Tình trạng tảo hôn của phụ nữ dân tộc thiểu số; Nhu cầu giáo dục sức khỏe sinh sản của vị thành niên nông thôn; Hành vi của người dân đô thị về phân loại rác thải tại nguồn; Giá trị bảo vệ môi trường của người dân nông thôn; Quan niệm của cha mẹ về định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12; Một số vấn đề của nhóm người cao tuổi hiện nay; Việc làm của người khuyết tật; Sự tham gia của các tổ chức xã hội trong giáo dục cho trẻ em khuyết tật; Đặc điểm việc làm của thanh niên đô thị; Nhận thức, thái độ và hành vi của thanh nên đối với chuyển đổi số; Hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người dân đô thị.

Kết quả nghiệm thu có 11/13 đề tài đạt loại khá, 02/13 đề tài đạt yêu cầu. Cơ bản các đề tài đã đáp ứng đúng tiến độ và mục tiêu đặt ra, hầu hết các đề tài có tối thiểu 01 bài báo trước khi nghiệm thu, một số đề tài có 02 bài báo. Hội đồng cũng đưa ra góp ý giúp các chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa, hoàn thiện kết quả nghiên cứu của mình. 

Lê Thị Kim Dung