Viện Xã hội học nghiệm thu đề tài năm 2021

19/11/2021

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2021, từ ngày 01/11-12/11/2021, Viện Xã hội học đã tổ chức nghiệm thu 10 đề tài cấp Cơ sở và 01 Báo cáo xã hội thường niên. Báo cáo thường niên xã hội học và hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2021 của Viện tập trung đánh giá những vấn đề xã hội nổi bật như: Vấn đề an toàn xã hội; Niềm tin xã hội, trong đó có niềm tin của người dân trong đại dịch Covid-19 và lòng tin đối với hàng xóm ở khu vực đô thị; Vấn đề chăm sóc người cao tuổi neo đơn, sự tham gia đóng góp của người cao tuổi học vấn cao; Vấn đề dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Tác động của công nghệ thông tin, mạng xã hội đến lao động việc làm. Trên cơ sở phân tích thực trạng và các chính sách hiện hành liên quan đến vấn đề, các chủ nhiệm đề tài đã đưa ra những kết luận và khuyến nghị và gợi mở cho những nghiên cứu tiếp theo. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các đề tài đều hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Hoạt động nghiệm thu diễn ra theo đúng quy chế quản lý khoa học, nghiêm túc, khách quan và khoa học. Hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2021 được đánh giá có chất lượng khá tốt, đáp ứng được mục tiêu và nội dung, nhiều đề tài có những phát hiện khoa học giá trị, phác họa được bức tranh thực tại và đưa ra các giải pháp có ý nghĩa thực tế. Kết quả nghiệm thu 100% đề tài xếp loại khá. Trên cơ sở những góp ý và nhận xét của Hội đồng nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

Nguyễn Thị Huyền Giang