Đề tài/ Chương trình cấp nhà nước và tương đương

15/04/2021
1      

Tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam. (2017-2019). Nguyễn Đức Chiện.

 

2      

Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. (2017-2019). Nguyễn Thị Minh Ngọc.

 

3      

Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ (trong Chương trình Tây Nam Bộ). (2015-2017). Đặng Nguyên Anh.

 

4      

Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên (trong Chương trình Tây Nguyên 3). (2012-2015). Bùi Quang Dũng.

 

5      

Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên (trong Chương trình Tây Nguyên 3). (2012-2015). Đặng Nguyên Anh.

 

6      

Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh miền núi. (2002-2004). Đặng Nguyên Anh.

 

7      

Các vấn đề xã hội và môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (2001-2005). KX.02.10. Bùi Thế Cường.

 

8      

Hệ thống chính trị cơ sở. (2001). Trịnh Duy Luân.

 

9      

Nghiên cứu phản biện về di dân xây dựng thuỷ điện Sơn La. (1999-2001). Phạm Bích San.

 

10      

Khảo sát về mặt xã hội tại nông thôn Thái Bình năm 1997. (1997). Tương Lai.

 

11      

Thực trạng và xu hướng vận động, biến đổi của cơ cấu xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường. (1992-1995). KX.04.02. Tương Lai.

 

12      

Khảo sát xã hội học về kinh tế - xã hội 4 quận nội thành Hà Nội. (1991-1992). Tương Lai.

 

13      

Quá trình hội nhập giữa hai cộng đồng cư dân ở Tây Nguyên (trong Chương trình khoa học cấp Nhà nước 48C). (1987-1990). Tương Lai.

 

14      

Những khía cạnh xã hội của vấn đề ở (trong Chương trình Tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 26-01). (1978-1985). Vũ Khiêu.

 

 

    Nội dung đang được cập nhật