Đề tài cấp Bộ và tương đương, 2017 đến nay

26/10/2023

 

1

 

Đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ: Chính sách An sinh xã hội cho các gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (2016-2018). Đặng Nguyên Anh

 

 

2

 

Đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ: Ly hôn ở Việt Nam hiện nay. (2016-2018). Vũ Mạnh Lợi

 

3

 

Niềm tin và hành vi tín ngưỡng, tôn giáo của giới trẻ Hà Nội hiện nay. (2017-2018). Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

4

 

Vai trò của vốn xã hội trong giảm thiểu xung đột cộng đồng ở vùng ven đô hiện nay. (2017-2018). Nguyễn Đức Chiện

 

5

 

Tiêu chí xác định nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô Hà Nội hiện nay. (2017-2018). Trần Nguyệt Minh Thu

 

6

 

Báo cáo xã hội năm 2017: Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam: thực trạng và định hướng. (2017). Nguyễn Đức Vinh

 

7

 

Báo cáo xã hội thường niên năm 2018: Kiểm soát rượu bia: kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam. (2018). Đặng Nguyên Anh

 

8

 

Báo cáo xã hội:  Thực trạng làm mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay. (2019). Nghiêm Thị Thủy

 

9

 

Các yếu tố xã hội nhằm duy trì mức sinh thay thế ở Việt Nam. (2019-2020). Nguyễn Đức Vinh

10

 

Ảnh hưởng của các nhân tố xã hội đối với chất lượng nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. (2019-2020). Nguyễn Đức Chiện

 

11

 

Vai trò của văn hóa cộng đồng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. (2019-2020). Trương Xuân Trường

 

12

 

Nghiên cứu giải pháp nắm bắt và quản lý dư luận trên mạng xã hội. (2019-2020). Nguyễn Tuấn Minh

 

13

 

Vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện hiện nay: Nghiên cứu tại Hà Nội. (2019-2020). Đoàn Kim Thắng

 

14

 

Niềm tin xã hội đối với đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay. (2021-2022). Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

15

 

Nhận diện tầng lớp trung lưu đô thị hiện nay. (2021-2022).Trần Nguyệt Minh Thu

 

16

 

Chuyển đổi từ già hóa thụ động đến già hóa tích cực của người cao tuổi Việt Nam. (2021-2022).Đặng Thị Việt Phương

 

17

 

Học vấn của phụ nữ dân tộc thiểu số: Thực trạng, xu hướng và các yếu tố tác động. (2021-2022).Nghiêm Thị Thủy

 

18

 

Báo cáo thường niên XHH 2021: “Vấn đề an toàn xã hội ở cộng đồng nông thôn hiện nay”.Nguyễn Đức Chiện

 

19

 

Báo cáo thường niên XHH 2022: Biến đổi cơ cấu việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh Covid - 19. Phạm Ngọc Tân

 

    Nội dung đang được cập nhật