Công chúng Thủ đô với hệ thống thông tin đại chúng (11/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Cơ quan thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1982 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Quan hệ dòng họ trong đời sống kinh tế-xã hội ở nông thôn Đồng bằng sông Hồng hiện nay (03/11/2012)

Cấp quản lý: Cấp Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện:1996-1998 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Biến đổi cơ cấu gia đình và vai trò phụ nữ (03/11/2012)

Cấp quản lý:Cấp Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện:1996-1998 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Kiến thức, thái độ của thanh niên, học sinh về HIV/AIDS (03/11/2012)

Cấp quản lý: Cấp Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chỉ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1994-1995 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Quan hệ xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp (03/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện:1994-1995 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Cơ cấu đội ngũ công nhân Hà Nội (03/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1994 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Kiến thức, thái độ và hành vi kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam (03/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1993-1994 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Các khía cạnh xã hội của Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng. Trong: Chương trình quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng (VIE/89/034) (03/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1993-1994 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Công nhân và trí thức Thủ đô (03/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1990-1991 Lĩnh vực khoa học đề cập:

Chuyển đổi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị (A601 và B304) (03/11/2012)

Cấp quản lý: Bộ Mã số đề tài: Chủ nhiệm đề tài: Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Xã hội học Thời gian thực hiện: 1987-1988 Lĩnh vực khoa học đề cập:

    Nội dung đang được cập nhật