Cơ cấu tổ chức

01/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO VIỆN Điện thoại liên hệ
(84-4) 62730487
(84-4) 62730669
 
 
TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC  
(84-24) 62730529
(84-24) 62730487
    Tòa soạn Tạp chí Xã hội học (84-24) 62730704
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG & CHUYÊN MÔN  

Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiên cứu và dịch

vụ khoa học:

 
1. Phòng Đô thị và Công nghệ (84-24) 62730465
2. Phòng Nông thôn và Phát triển công đồng (84-24) 62730532
3. Phòng Văn hóa và Giáo dục (84-24) 62730663
4. Phòng Dân số, Sức khỏe và Môi trường (84-24) 62730457
5. Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

(84-24) 62730697

6. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội và Truyền thông đại chúng (84-24) 62730701
   
Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiệp vụ:  
1. Phòng Hành chính-Tổng hợp (84-24) 62730461
2. Phòng Quản lý khoa học (84-24) 62730527
  (84-24) 62730714