Phòng Văn hóa, Giáo dục và Truyền thông đại chúng

08/06/2024

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Giáo dục

a) Đề xuất, tổ chức và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu xã hội học về văn hóa, giáo dục, dư luận xã hội, truyền thông đại chúng và các vấn đề xã hội có liên quan; Xây dựng định hướng, kế hoach nghiên cứu dài hạn, 3 năm, hàng năm của Phòng về lĩnh vực văn hóa, giáo dục, dư luận xã hội, truyền thông đại chúng và các vấn đề xã hội có liên quan.

  b) Đề xuất và triển khai các hoạt động tư vấn khoa học cho các chính sách, chương trình, dự án về văn hóa, giáo dục, dư luận xã hội, truyền thông đại chúng và các vấn đề xã hội có liên quan phục vụ các mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước.

        c) Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, kiến thức và kết quả nghiên cứu về xã hội học văn hóa, giáo dục, dư luận xã hội, truyền thông đại chúng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định. Cập nhật và truyền bá các kiến thức mới liên quan đến xã hội học giáo dục, văn hóa, lối sống trong bối cảnh biến đổi kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay ở nước ta.

        d) Kết hợp nghiên cứu với đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về xã hội học văn hóa, giáo dục, dư luận xã hội và truyền thông đại chúng.

đ) Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

e) Thực hiện các nghiên cứu và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. Đội ngũ cán bộ

1.TS. Nguyễn Như TrangPhó Trưởng phòng PT

2. ThS. Trịnh Thị Phượng

3. ThS. Nguyễn Thị Thơm

4. ThS. Lê Quang Ngọc

5. TS. Hoàng Vũ Linh Chi

6. TS. Hoàng Văn Dũng

3. CN. Ngô Thị Châm