Cơ cấu tổ chức

12/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO VIỆN Điện thoại liên hệ
 
 
 
 
TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC  
 

 
    Tòa soạn Tạp chí Xã hội học (84-24) 38568471
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG & CHUYÊN MÔN  

Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiên cứu và dịch

vụ khoa học:

 
1. Phòng Đô thị và Công nghệ  
2. Phòng Nông thôn và Phát triển công đồng  
3. Phòng Văn hóa và Giáo dục  
4. Phòng Dân số, Sức khỏe và Môi trường  
5. Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

6. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội và Truyền thông đại chúng  
   
Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiệp vụ:  
1. Phòng Hành chính-Tổng hợp (84-24) 38568672
2. Phòng Quản lý khoa học