Tòa soạn Tạp Chí Xã hội học Việt Nam

01/12/2023

Tạp chí Xã hội học Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Viện Xã hội học; là diễn đàn khoa học của ngành và của bạn đọc quan tâm đến xã hội học. Tạp chí Xã hội họcViệt Namđược tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động Báo chí, Luật Báo chí, các văn bản pháp quy khác về Báo chí và Quy chế về tổ chức và hoạt động của các Tạp chí thuộc Viện Hàn lâm.

Tạp chí Xã hội học có Tổng biên tập và 01 Phó Tổng biên tập; Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập do Viện trưởng Viện Xã hội học bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Viện trưởng Viện Xã hội học về mọi hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Tạp chí.

Tòa soạn Tạp chí Xã hội học Việt Nam có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Tổng biên tập về các hoạt động của tạp chí và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau::

- Tham mưu, giúp Tổng biên tập trong việc biên tập, công bố những công trình khoa học của các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Xã hội học, đảm bảo đúng tôn chỉ và mục đích của tạp chí. Đảm bảo nguyên tắc, quy trình kỹ thuật biên tập báo chí; chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực báo chí và xuất bản.

- Tổ chức các hoạt động tiếp nhận, xử lý và bảo quản bản thảo, hình ảnh từ tác giả; trình Tổng biên tập duyệt bản thảo theo mỗi số phát hành; ký kết hợp đồng in ấn, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo đúng nội dung và yêu cầu kỹ thuật in ấn, xuất bản; đảm bảo chất lượng, tiến độ của kế hoạch xuất bản, tổ chức phát hành tạp chí đúng định kỳ.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới công tác viên; tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học báo chí nhằm góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng của Tạp chí.

- Tham mưu, giúp việc Tổng biên tập dự thảo các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Viện và cơ quan quản lý cấp trên.

- Quản lý, xử dụng hiệu quả tài sản, công cụ làm việc được giao; phối hợp với Kế toán của đơn vị trong quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm.

- Tham gia công tác quản trị trang thông tin của Viện Xã hội học.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Viện trưởng và Tổng biên tập

 

Đội ngũ cán bộ:

1. PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện,, Tổng Biên tập

2. ThS. Lê Thị HoaThư ký Tòa soạn

3. GS.TS. Đặng Nguyên Anh

4. ThS. Đặng Thị Linh