Phòng Hành chính-Tổng hợp

01/12/2023

I. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Hành chính-Tổng hợp 

1. Công tác Tổ chức - Cán bộ

 

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện trong công tác soạn thảo kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển của đơn vị; xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự; đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế và tổ chức triển khai theo phê duyệt của Viện Hàn lâm.

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện trong công tác quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật viên chức và người lao động theo phân cấp; theo dõi, quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ theo quy định của pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm.

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động của đơn vị theo phân cấp của Viện Hàn lâm.

- Tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Viện trong công tác xây dựng tiêu chuẩn và đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động.

- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về công tác tổ chức – cán bộ của đơn vị theo định kỳ và đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

2. Công tác hành chính, quản trị và văn thư – lưu trữ

 

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác; tham gia xây dựng các văn bản quản lý và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện trong công tác tổng hợp báo cáo; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, các kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện.

- Quản lý con dấu, quản lý hồ sơ, tài liệu, văn bản đến, văn bản đi theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.

- Tham mưu, giúp Lãnh đạo Viện trong công tác mua sắm, quản lý tài sản, quản lý xe ô tô, sửa chữa, chống xuống cấp trụ sở theo quy định của pháp luật và quy định của Viện Hàn lâm; đảm bảo an ninh, trật tự, dân quân, tự vệ và an toàn phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.

- Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, tạp vụ, vệ sinh; tham gia tổ chức các sự kiện theo sự phân công của Lãnh đạo đơn vị.

 

3. Công tác tài chính - kế toán

 

Tổ chức thực hiện công tác tài chính - kế toán tại đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm, cụ thể:

- Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về tình hình quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản đảm bảo tuân thủ theo đúng chính sách, chế độ, định mức chi hiện hành.

- Thực hiện lập đầy đủ, kịp thời các loại báo cáo, thống kê đối với cơ quan tài chính cấp trên và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm của đơn vị.

- Tham mưu xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác tài chính - kế toán, đồng thời đề xuất các giải pháp giúp Lãnh đạo Viện quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện các nghiệp vụ khác về công tác tài chính, kế toán phát sinh.

 

4.  Quản lý về lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học

 

5.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sụ phân công của Viện trưởng.

 

II. Đội ngũ cán bộ