Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội và Truyền thông đại chúng

01/12/2021

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội và Truyền thông đại chúng

 

1. Đề xuất, tổ chức và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về dư luận xã hội, truyền thông đại chúng và các vấn đề xã hội có liên quan.

 

2. Đề xuất và triển khai các hoạt động tư vấn khoa học cho các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến dư luận xã hội và truyền thông đại chúng, góp phần định hướng dư luận xã hội tích cực, nâng cao chất lượng truyền thông đại chúng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của Đảng và Nhà nước.

 

3. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định.

 

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về dư luận xã hội, truyền thông đại chúng và các vấn đề xã hội học có liên quan.

 

5. Quản lý lao động, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. Đội ngũ cán bộ

1.TS. Nguyễn Như Trang, Phụ trách Trung tâm

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc

3. ThS. Trịnh Thị Phượng

4. ThS. Nguyễn Thị Thơm

5. ThS. Lê Quang Ngọc

Các tin cũ hơn.............................