Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

05/12/2023

I.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

1. Đề xuất, tổ chức và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về an sinh xã hội và công tác xã hội và các vấn đề xã hội có liên quan.

 

2. Đề xuất và triển khai các hoạt động tư vấn khoa học cho các chính sách, chương trình, dự án về an sinh xã hội, công tác xã hội và các vấn đề xã hội có liên quan.

 

3. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, kiến thức, kết quả nghiên cứu khoa học về an sinh xã hội và công tác xã hội với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định.

 

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực an sinh xã hội và công tác xã hội và các vấn đề xã hội học có liên quan.

 

5. Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

 

II. Đội ngũ cán bộ

1. TS. Đặng Thị Việt PhươngTrưởng phòng

2. TS. Đoàn Kim Thắng 

3. TS. Phạm Ngọc Tân

4. TS Nguyễn Thanh Thủy