Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2015

17/08/2015

Năm thứ ba mươi ba

Số 2 (130), 2015

 

MỤC LỤC Trang

PHẦN CHUNG

 

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

An sinh xã hội ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới và định hướng đến 2030

4

HOÀNG THẾ LIÊN

Về hoàn thiện thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

13

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

BÙI THẾ CƯỜNG

Nông dân trong cấu trúc phân tầng xã hội

20

NGUYỄN ĐỨC VINH
NGUYỄN HOÀI SƠN
NGHIÊM THỊ THỦY

Nhận thức, thái độ và hành vi liên quan đến sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã ở Hà Nội

32

PHẠM VĂN QUYẾT
TRẦN VĂN KHAM

Hoà nhập xã hội của người di cư tại các đô thị ở Việt Nam: Hướng đến một mô hình trợ giúp xã hội

44

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 

BÙI THỊ THANH HÀ

Công tác xã hội trong đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội ở Việt Nam

58

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG
NGUYỄN THANH THỦY

Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam

66

NGUYỄN THỊ KIM HOA
MAI LINH

Thực trạng sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người dân

75

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 

ĐỖ THỊ NGỌC PHƯƠNG

Vai trò của các tổ chức xã hội tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam

85

NGUYỄN THỊ HIÊN

Về nguyện vọng địa bàn nơi làm việc sau khi ra trường của học viên công an nhân dân hiện nay

96

TRỊNH DUY LUÂN

Thêm một luận giải về các giải pháp quản lý mại dâm ở nước ta hiện nay

103

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 

TRỊNH VĂN TÙNG                          NGUYỄN THI HOÀI AN

Các lý thuyết vĩ mô trong xã hội học: một ứng dụng xây dựng khung lý thuyết cho nghiên cứu theo quan niệm lý thuyết lớn của Thomas Kuhn

113

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

· Giới thiệu sách: xã hội học tôn giáo

· Trên giá sách của nhà xã hội học

· Giới thiệu luận án xã hội học

 

125

127

128

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

130

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

137