Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC THÔNG BÁO XÃ HỘI HỌC, NĂM 1982

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
MẤY LỜI CÙNG BẠN ĐỌC     3

Những nhiệm vụ của xã hội Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

6

Đại hội Đảng lần thứ V và những nhiệm vụ của Xã hội học

 

VŨ KHIÊU

     15

Xã hội học trong thời đại ngày nay

 

ĐỖ THÁI ĐỒNG

     23

Vấn đề ở của nhân dân ngày nay

 

VŨ KHIÊU

     40

Mấy quan điểm Xã hội học về vấn đề ở

 

TRẦN VĂN TÝ

     48

XÃ HỘI HỌC VÀ ĐỜI SỐNG      

Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đối với Đoàn

 

TRẦN KIM XUYẾN

     61

Hệ thống mass media đối với công chúng (Một số nhận xét qua điều tra ở Thủ đô)

 

ĐỖ THÁI ĐỒNG

     71

Sự phân bố thời gian của những người lao động chính trong gia đình ở Hà Nội

 

TÔN THIỆN CHIẾU

     83

Thanh niên với thời trang

 

HOÀNG ĐỐP

     91

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Đảng Cộng sản Liên Xô và vấn đề nghiên cứu Xã hội học

 

P.V

    102

Vai trò nghiên cứu xã hội học trong sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Bungari

 

V. DOBRIANOV

    108

Vài nét về Đại hội Xã hội học thế giới lần thứ X (Mêhicô 1982)

 

HỒ HẢI THỤY

     112

THỜI SỰ XÃ HỘI HỌC      

Hoạt động của Ban Xã hội học trong những năm gần đây

 

VŨ  KHIÊU

    130

Nhiệm vụ và cơ cấu của Viện Xã hội học Bungari

 

P.V

    131

Công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu xã hội học ở Bungari

 

P.V

    134

ĐỌC SÁCH BÁO      

Sử dụng các công trình nghiên cứu xã hội học vào công tác tư tưởng

 

MAI QUỲNH NAM

    136

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     140