Danh sách Ban Thanh tra Nhân dân - Nhiệm kỳ 2015 - 2017

24/01/2017

STT

Họ và tên

Chức danh

1

 Đặng Thị Việt Phương

Trưởng ban

2

 Nguyễn Như Trang

Ủy viên

3

 Nghiêm Thị Thủy

Ủy viên

 

Công đoàn Viện Xã hội học