Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm”

10/04/2019

Ngày 26/3/2019, tại Hà Nội, Đề tài khoa học KHBĐ: 2018-51, do Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương thuộc Ban Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm”.

 

24 tham luận của các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học đã tập trung làm rõ nội hàm khái niệm, cơ sở lý thuyết, khung phân tích và các chỉ tiêu đo lường phát triển bền vững, đặc biệt một số tham luận trình bày kinh nghiệm quốc tế trong phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm, bài học gợi mở cho Việt Nam. Nhiều ý kiến phát biểu và bình luận, thảo luận tiếp tục làm rõ nội hàm của các khái niệm, lý thuyết và các chỉ báo đo lường phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm ở Việt Nam. Bài viết “Góp phần tìm hiểu nội hàm khái niệm và các tiêu chí phát triển bền vững trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi” của PGS. TS Nguyễn Đức Chiện (Viện Xã hội học) tại Hội thảo lưu ý rằng nội hàm khái niệm phát triển bền vững cần thao tác hóa để hướng đến xây dựng, lượng hóa chỉ báo phát triển bền vững mang tính tổng thể và toàn diện trong bối cảnh Việt Nam chuyển đổi.

 

Nguyễn Đức Chiện