Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

04/01/2017

    Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Chi bộ Viện Xã hội học đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”. PGS.TS. Đăng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bí thư Chi bộ và ThS. Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Bí thư Chi bộ chủ trì Hội nghị.  Hội nghị đã nghe  dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của chi bộ trong năm 2016, trong đó tập trung vào các mặt: 1/ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 2/ Trách nhiệm của người đứng đầu về chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị; 3/ Công tác xây dựng đảng; 4/ Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

 

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 

    Các ý kiến của Hội nghị cho rằng, tiếp nối những thành tựu đạt được của Viện trong thời gian qua, trong năm 2016, chi bộ Viện Xã hội học đã hoàn thành tốt công tác tổ chức, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị Đại hội XII Đảng và Đảng ủy các cấp, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhận thức đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm chú trọng, phương thức lãnh đạo của Chi uỷ, đặc biệt là người đứng đầu Cấp ủy có nhiều điểm mới, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, xây dựng nội bộ ngày càng đoàn kết, thống nhất. Công tác khoa học được triển khai khá toàn diện ở cả 3 lĩnh vực đó là nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách. Đặc biệt công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh ngay trong Chi bộ, Chi bộ đã giao cho các tổ đảng tập trung nghiên cứu các vấn đề cấp thiết của xã hội được đặt ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII; đó là vấn đề an sinh xã hội, chính sách dân số trong bối cảnh hiện nay, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

 

    Trên cơ sở kết quả đạt được trong hoạt động của Chi bộ năm 2016, Hội nghị đã thống nhất cao phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ năm 2017 nêu trong dự thảo báo cáo. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, đồng chí Đặng Nguyên Anh – Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: ngay từ đầu năm 2017, Chi bộ sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Đảng viên tập trung xây dựng kế hoạch cá nhân từ đầu năm 2017 để khắc phục những tồn tại và có giải pháp khắc phục theo tinh thần nghị quyết TƯ 4 khóa XII. 

 

    Hội nghị đã diễn ra theo đúng chương trình và thành công tốt đẹp. Tiếp thu tinh thần của Hội nghị và bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm, Chi bộ Viện Xã hội học nỗ lực phát huy những thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác được giao trong những năm tới. 

 

Hiểu Khanh