Kết quả nghiệm thu hệ đề tài cấp Bộ 2015 - 2016 và Báo cáo Xã hội 2016

12/07/2017

Tính đến tháng 6/2017, Viện Xã hội đã nghiệm thu thành công 05 đề tài cấp Bộ và 01 Báo cáo xã hội thường niên năm 2016, đó là các đề tài:

 

-     “Từ thiện xã hội ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS Đặng Nguyên Anh chủ nhiệm;

 

-     “Vai trò của tôn giáo trong xây dựng niềm tin xã hội hiện nay” do PGS.TS Nguyễn Thị Minh Ngọc chủ nhiệm;

 

-     “Ảnh hưởng của mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn hiện nay: Qua khảo sát hai xã ở đồng bằng sông Hồng” do PGS.TS Nguyễn Đức Chiện chủ nhiệm;

 

-     “Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn Việt Nam hiện nay qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay” do TS. Đỗ Thiên Kính chủ nhiệm;

 

-     “Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dân đồng bằng sông Hồng đối với chính sách bảo hiểm y tế” do TS. Trương Xuân Trường làm chủ nhiệm;

 

-     “Báo cáo xã hội thường niên năm 2016: Nhận diện và đánh giá đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ trong viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam” do PGS.TS Vũ Mạnh Lợi làm chủ nhiệm.

 

Theo đánh giá của các Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đề tài cấp Bộ năm 2015 - 2016 của Viện Xã hội học có chất lượng tốt, bám sát mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu, đầy đủ sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng, đặc biệt có nhiều phát hiện mới đóng góp lý luận và thực tiễn và gợi mở hướng nghiên cứu tiếp theo. Kết quả nghiệm thu: 01 đề tài xếp loại xuất sắc, 05 đề tài xếp loại khá.

 

Nguyễn Thị Huyền Giang

Các tin cũ hơn.............................