Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam”

12/07/2017

Ngày 19/4/2017, Viện Xã hội học đã chính thức trúng tuyển thực hiện đề tài thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam” mã số KX.01.23/16-20 do PGS.TS Nguyễn Đức Chiện làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 20016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Đề tài sẽ được thực hiện trong 24 tháng, từ tháng 6/2017 đến hết tháng 5/2019, với các mục tiêu cụ thể sau:

 

Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ cơ sở khoa học, những vấn đề lý luận về các tổ chức phi lợi nhuận về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội, và về vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội;

 

Thứ hai, tổng hợp các kết quả từ các nghiên cứu hiện có, đồng thời thu thập mới các thông tin về hiện trạng hoạt động của các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam, thực tế quản lý nhà nước đối với các tổ chức phi lợi nhuận, đánh giá toàn diện thực trạng và vai trò của các tổ chức phi lợi nhuận trong phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam;

 

Thứ ba, trên cơ sở lý luận, chủ trương, đường lối phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội của Đảng và Nhà nước ta, đưa ra những dự báo khoa học về xu hướng phát triển của các tổ chức phi lợi nhuận ở Việt Nam, đề xuất các khuyến nghị xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển của các loại hình tổ chức phi lợi nhuận, góp phần phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở nước ta.

 

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, với sự chủ trì của Viện Xã hội học, đề tài còn phối hợp cùng triển khai, thực hiện với 5 cơ quan/tổ chức, bao gồm: Học viện Chính trị khu vực I, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ, Văn phòng Bộ Nội vụ, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội. 

 

Nghiêm Thủy