Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”

12/07/2017

Viện Xã hội học đã trúng tuyển thực hiện một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2017. Đề tài có tiêu đề “Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” do PGS.TS Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Viện trưởng Viện Xã hội học làm chủ nhiệm. Đề tài có mục tiêu: nghiên cứu lý luận, thực tiễn về văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, trên cơ sở đó dự báo xu hướng, đề xuất kiến nghị và giải pháp định hướng văn hóa tiêu dùng nhằm thúc đẩy niềm tin, kích cầu sử dụng hàng Việt Nam, hướng tới kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững. Thời gian thực hiện đề tài là 30 tháng (từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019).

 

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng Việt Nam vững mạnh trong nước, đủ tiềm năng hội nhập kinh tế quốc tế, việc triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu: “Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế” là một nhiệm vụ khoa học cấp thiết, bởi người tiêu dùng chính là nhóm đối tượng mục tiêu. Kết quả nghiên cứu của đề tài nhằm góp phần xây dựng chính sách định hướng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay, thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự phát huy được hiệu quả và thành công.

 

Trần Nguyệt Minh Thu