Xét duyệt đề tài cấp Cơ sở, cấp Bộ năm 2018

07/06/2017

    Từ ngày 24 đến 25 tháng 5 năm 2017, Viện Xã hội học đã tiến hành xét duyệt thuyết minh hệ đề tài năm 2018 với 17 đề tài cấp Cơ sở, 1 đề tài cấp Bộ (thực hiện 1 năm) và 1 báo cáo xã hội. Tham gia Hội đồng xét duyệt có Lãnh đạo Viện Xã hội học, các nhà khoa học trong và ngoài viện. Chủ đề  hệ đề tài năm 2018 của Viện Xã hội học tập trung vào chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, biến đổi khuôn mẫu văn hóa, giá trị và cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội của các nhóm cư dân vùng ven đô trong bổi cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

 

    Trước hội đồng xét duyệt, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, đưa ra mục tiêu, nội dung, phương pháp, dự kiến sản phẩm liên quan đến kết quả đề tài nghiên cứu, xây dựng dự toán chi tiết hợp lý với phạm vi và nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở đó, các thành viên hội đồng nhận xét, góp ý kiến cho chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh đề cương nghiên cứu. Hoạt động xét duyệt diễn ra theo đúng quy chế quản lý khoa học, các hội đồng làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học. Kết quả các đề tài xét duyệt đều đạt yêu cầu, Viện đã lập danh mục hệ đề tài năm 2018 gửi Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt.

 

Nguyễn Thị Huyền Giang