Sinh hoạt khoa học của Chi đoàn ngày 24/8

14/08/2017

Kính gửi các đồng chí,

 
Ngày 24/8 tới Chi đoàn sẽ tổ chức buổi sinh hoạt khoa học liên quan đến chủ đề đọc và phân tích bảng số liệu. Buổi sinh hoạt sẽ mời TS. Nguyễn Thị Minh Phương tham gia với tư cách diễn giả và là người hướng dẫn.
 
BCH xin trích lại nội dung mà diễn giả yêu cầu các thành viên tham gia cần chuẩn bị trước để buổi trao đổi đạt hiệu quả cao nhất:
 

1. Tài liệu đọc: Bài viết của nhóm tác giả Dương Thị Thu Hương, Nguyễn Quý Thanh "Các yếu tố xã hội có liên quan đến hành vi rủi ro của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu tại thành phố Hà Nội)" đăng trên tạp chí Xã hội học số 4/2016.

2. Việc tổ chức học tập đọc dữ liệu như sau:
 
Bước 1: Chọn một bài viết phân tích định lượng để cho các đồng nghiệp trẻ đọc (nên đọc ít nhất 3 lần, nếu 10 lần thì càng tốt).
 
Bước 2: Tóm tắt lại một vài luận điểm chính của bài viết trong phạm vi không quá 1000 từ. Điều này cốt để xem người đọc nhận định bài viết như thế nào.
 
Bước 3: Gặp gỡ và thảo luận (dự kiến 1 ngày).
- Chỉ ra những phát hiện chính mà các tác giả trình bày.
- Chỉ ra những bằng chứng xác đáng hoặc chưa xác đáng được các tác giả viện dẫn (về điểm này có thể sẽ có tranh luận, bởi mỗi người đọc sẽ chỉ ra bằng chứng nào là xác đáng theo góc nhìn của họ).
- Bình luận về cách đọc số liệu của các tác giả bài viết. Đâu là điểm người đọc thấy rõ, đâu là điểm mà người đọc chưa thấy rõ.
- Diễn đạt lại bằng lời.
- Viết lại đoạn phân tích số liệu dựa trên các bảng số liệu mà bài viết đưa ra.
 
Bước 4: Tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm.
 
3. Yêu cầu:
 
Để việc đọc và thảo luận hiệu quả, đòi hỏi tất cả những ai có mặt đều phải đọc bài viết đã được gửi trước. Nếu 1/3 số người có mặt chưa đọc, chị đề nghị hủy buổi họp và tổ chức vào dịp khác. Do vậy, cần có sự đăng ký trước và cam kết tham gia. Mọi người gửi bài tóm tắt trước 01 tuần để chị đọc nhé (hạn chót ngày 18.8). Đề nghị các thành viên tham gia đều phải phô tô bài viết của hai tác giả trên để sử dụng trong quá trình thảo luận.
 
Vậy các đồng chí tham gia xin đăng ký với Chi đoàn (qua email này) và vui lòng thực hiện những yêu cầu của diễn giả như trên.
 
Trân trọng,
 
TM BCH
 
Nguyễn Thị Ngọc Hà