Giới thiệu chung về Thư viện

14/08/2015

 

1. Chức năng và nhiệm vụ

 

Thư viện là một đơn vị quan trọng của Phòng Quản lý Khoa học, Thư viện và Hợp tác Quốc tế, Viện Xã hội học. Được thành lập năm 1983, Thư viện Viện Xã hội học có chức năng chính là lưu trữ và phổ biến các ấn phẩm và tài liệu khác liên quan đến Xã hội học để phục vụ hoạt động nghiên cứu, tư vấn và đào tạo xã hội học.

 

Các nhiệm vụ cụ thể của Thư viện:

 

  - Thu thập, tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản sách, tài liệu.

  - Tiến hành xây dựng, tổ chức hoạt động thông tin- thư viện.

  - Biên soạn các ấn phẩm thông tin và biên soạn thư mục thông báo khoa học chuyên đề.

  - Tổng quan tài liệu theo chủ đề do các phòng nghiên cứu và Viện đặt hàng.

  - Tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu mới hay tài liệu theo chuyên đề.

 

2. Tài nguyên của thư viện

 

  - Thư viện Viện Xã hội học hiện lưu trữ hơn 13.200 bản sách, tạp chí và tài liệu (bản cứng) và khoảng 3300 files tài liệu (bản điện tử).

  - Hàng năm, Thư viện được bổ sung khoảng 300 đầu sách và hơn 70 tạp chí (bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Trung).

  - Hiện nay, Thư viện sử dụng phần mềm quản lý thư viện điện tử Sierra trong “Hệ thống Thư viện số - Thư viện điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” gồm 33 thư viện của các viện chuyên ngành.

 

 

3. Các hình thức phục vụ độc giả

 

Độc giả có thể tra cứu danh mục tài liệu của Thư viện qua “Hệ thống Thư viện số - Thư viện điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” với cổng truy cập là: http://opac.issi.vass.gov.vn

 

Độc giả có thể trực tiếp đến Thư viện tại tầng 9, Số 1 Liễu giai, Hà Nội, để tra cứu, đọc và mượn tài liệu. Số điện thoại liên hệ: +24 62730714