Nghiên cứu và Phát triển

18/11/2015

Các lĩnh vực nghiên cứu:

 

1. Lịch sử, lý thuyết, phương pháp xã hội học.

 

2. Các thiết chế xã hội cơ bản: gia đình, giáo dục, y tế, kinh tế, chính trị, tôn giáo, pháp luật.

 

3. Quá trình tương tác xã hội giữa các cá nhân, các nhóm xã hội, sự duy trì các chuẩn mực và giá trị, các quá trình mâu thuẫn, xung đột và đồng thuận xã hội.

 

4. Cơ cấu xã hội, bất bình đẳng và phân tầng xã hội.

 

5. Biến đổi xã hội: các quá trình chuyển dịch, xu hướng chuyển đổi, phát triển xã hội.

 

6. Mối quan hệ tương tác giữa con người, xã hội với môi trường tự nhiên.

 

7. Các vấn đề xã hội nảy sinh trong thời kỳ chuyển đổi, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

 

 

Viện Xã hội học