Tóm tắt kết quả đề tài cơ sở 2018: "Nhu cầu việc làm của thanh niên vùng ven đô Hà Nội"

23/12/2021

Loại đề tài

Đề tài cấp cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

ThS. Phạm Ngọc Tân

Thời gian thực hiện

2018

Tổ chức chủ trì đề tài

Viện Xã hội học

Mục tiêu nghiên cứu

- Làm rõ cơ sở lí luận về nhu cầu việc làm của thanh niên ven đô.

- Phân tích thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm cho thanh niên vùng ven đô Hà Nội hiện nay.

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng cánh tiếp cận liên ngành giữa kinh tế học và xã hội học để nhận diện, phân tích  nhu cầu việc làm của thanh niên ven đô Hà Nội và đã xây dựng được khung phân tích phù hợp.

Đề tài sử sụng phương pháp nghiên cứu là phân tích lại bộ số liệu của đề tài cấp bộ năm 2013-2014 về “Sinh kế của nhóm thanh niên vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa” trong bối cảnh” kết hợp với phỏng vấn sâu và tham khảo các công trình nghiên cứu liên quan đến chủ đề nghiên cứu đã được công bố.

Trong quá trình xử lý và  phân tích lại bộ số liệu thứ cấp, đề tài đã tập trung nghiên cứu sâu về nhu cầu việc làm. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhu cầu việc làm của thanh niên ven đô Hà Nội trong nhóm nghề phi nông nghiệp là rất lớn và đề tài đã phân tách cụ thể nhu cầu việc làm của thanh niên ở các nhóm theo sự khác biệt xã hội.

Trong quá trình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu việc làm, đề tài đã xây dựng và sử dụng mô hình Binary Logistic để xác định các yếu tố tác động đến việc làm chính của thanh niên ven đô Hà Nội. Kết quả phân tích hồi quy đã chỉ ra “việc làm chính” của thanh niên ven đô Hà Nội là “nông nghiệp” hay “phi nông nghiệp” chịu tác động đáng kể bởi các yếu tố (có ý nghĩa thống kê): tuổi, mức sống hộ gia đình, hộ có làm nông nghiệp và địa bàn sinh sống (xã).

Tóm tắt kết quả/phát hiện chính của đề tài

Nghiên cứu về nhu cầu việc làm của thanh niên vùng ven đô Hà Nội là rất cấp thiết để cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược phát triển thanh niên Thủ đô nói riên và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng ven đô Hà Nội nói chung.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã gợi mở được một số vần đề, tuy nhiên cần có những nghiên cứu quy mô sâu và rộng hơn, ở cấp độ lớn hơn để có thể cung cấp những bằng chứng xác thực hơn làm căn cứ cho việc hoạch định các chính sách, chiến lược phát triển vùng ven đô Hà Nội.

Khuyến nghị

- Trong bối cảnh đô thị hóa, phát triển vùng ven đô Hà Nội cần chú trọng hơn nữa đến việc quy hoạch tổng thể và triển khai thực hiện đồng bộ nhằm phát huy vai trò “cầu nối” của “vùng đệm” trong mối liên kết giữa khu vực nông thôn và trung tâm thành phố; tạo ra những thị trường lao động phong phú, đa dạng và phát triển bền vững.

- Cần có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp quy mô lớn, các mô hình trang trại của thanh niên vùng ven đô Hà Nội.

- Tạo việc làm cho thanh niên trong vùng dự án thu hồi đất phục vụ đô thị hóa gắn với các chường trình đào tạo, nâng cao năng lực cho thanh niên (nhất là các thanh niên trong các hộ nghèo) để đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

- Cần có những nghiên cứu sâu và rộng hơn về nhu cầu việc làm của thanh niên ven đô hiện nay để cung cấp các luận cứ khoa học xác thực hơn nhằm giúp cho việc tư vấn hoạch định chính sách giải quyết mối quan hệ “cung - cầu” thị trường lao động ven đô và giúp cho lao động thanh niên ven đô ổn định việc làm, đời sống góp phần phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa.

 

PHẠM NGỌC TÂN

    Nội dung đang được cập nhật