Đề tài cấp nhà nước và tương đương

31/01/2013


STT Tên đề tài Năm Chủ nhiệm đề tài
1 Những khía cạnh xã hội của vấn đề ở. Trong: Chương trình Tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp nhà nước (26-01) 1978-1985  
2 Quá trình hội nhập giữa hai cộng đồng cư dân ở Tây Nguyên. Trong: Chương trình khoa học cấp Nhà nước (48C) 1987-1990  
3 Thực trạng và xu hướng vận động, biến đổi của cơ cấu xã hội trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường (KX.04.02) 1992-1995
4 Khảo sát xã hội học về kinh tế - xã hội 4 quận nội thành Hà Nội 1991-1992
5 Khảo sát về mặt xã hội tại nông thôn Thái Bình năm 1997 1997
6 Nghiên cứu một số vấn đề xã hội nhân văn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phục vụ việc sử dụng tài nguyên hợp lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam (KHCN 07.14) 1999-2000
7 Nghiên cứu phản biện về di dân xây dựng thuỷ điện Sơn La 1999-2001
8 Hệ thống chính trị cơ sở 2001
9 Các vấn đề xã hội và môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hường xã hội chủ nghĩa (KX.02.10) 2001-2004
10 Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh miền núi 2002-2004 PGS.TS.Đặng Nguyên Anh
11 Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong phát triển bền vững Tây Nguyên (TN3/X10) 2012-2015 GGS.TSKH. Bùi Quang Dũng
12 Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên 2012-2015 PGS.TS.Đặng Nguyên Anh

    Nội dung đang được cập nhật