Đề tài cấp bộ năm 2017

17/01/2017
STT Tên đề tài Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm đề tài
1 Niềm tin và hành vi tín ngưỡng tôn giáo của giới trẻ Hà Nội hiện nay Viện Xã hội học PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc
2 Vai trò của vốn xã hội trong giảm thiểu xung đột cộng đồng ở vùng ven đô hiện nay Viện Xã hội học PGS.TS. Nguyễn Đức Chiện
3 Tiêu chí xác định nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô Hà Nội hiện nay Viện Xã hội học TS. Trần nguyệt Minh Thu
4 Báo cáo xã hội năm 2017: Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam: thực trạng và định hướng Viện Xã hội học TS. Nguyễn Đức Vinh

 

    Nội dung đang được cập nhật