Đề tài cấp bộ và tương đương, 2012 - 2017

13/10/2017
1      

Báo cáo xã hội năm 2017: Chính sách sinh đẻ - kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng. (2017). Nguyễn Đức Vinh.

 

2      

Niềm tin và hành vi tín ngưỡng tôn giáo của giới trẻ Hà Nội hiện nay. (2017-2018). Nguyễn Thị Minh Ngọc.

 

3      

Tiêu chí xác định nghèo đa chiều của dân cư vùng ven đô Hà Nội hiện nay. (2017-2018). Trần Nguyệt Minh Thu.

 

4      

Vai trò của vốn xã hội trong giảm thiểu xung đột ở cộng đồng vùng ven đô hiện nay. (2017-2018). Nguyễn Đức Chiện.

 

5      

Báo cáo xã hội năm 2016: Nhận diện và đánh giá đội ngũ cán bộ nghiên cứu trẻ trong Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (2016). Vũ Mạnh Lợi.

6      

Các chính sách an sinh xã hội cho các gia đình Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. (2016-2018). Đặng Nguyên Anh.

 

7      

Vấn đề ly hôn trong xã hội Việt Nam hiện đại. (2016-2018). Vũ Mạnh Lợi.

 

8      

Nghiên cứu mức độ hài lòng của người dân đồng bằng sông Hồng đối với chính sách bảo hiểm y tế. (2016). Trương Xuân Trường.

 

9      

Ảnh hưởng của mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở khu vực nông thôn hiện nay: Qua khảo sát hai xã ở đồng bằng sông Hồng. (2015-2016). Nguyễn Đức Chiện.

 

10      

Báo cáo xã hội năm 2015: Tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân Việt Nam: Nhìn lại kinh nghiệm của 30 năm Đổi mới. (2015). Vũ Mạnh Lợi.

 

11      

Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng và quản lý đất đai hiện nay. (2015-2016). Đỗ Thiên Kính.

 

12      

Lạm dụng rượu bia từ góc nhìn xã hội học. (2015). Trương Xuân Trường.

 

13      

Từ thiện xã hội ở Việt Nam hiện nay. (2015-2016). Đặng Nguyên Anh.

 

14      

Báo cáo xã hội 2014: Mại dâm: thực trạng, cách tiếp cận và định hướng giải quyết. (2014). Trịnh Duy Luân.

 

15      

Vai trò của tôn giáo trong xây dựng niềm tin xã hội hiện nay. (2014-2016). Nguyễn Thị Minh Ngọc.

 

16      

Ảnh hưởng của mạng xã hội trực tuyến đến vốn xã hội của giới trẻ hiện nay. (2013-2014). Trịnh Hòa Bình.

 

17      

Báo cáo xã hội năm 2013: Việc làm và giải quyết việc làm thanh niên: thực trạng và giải pháp. (2013). Đặng Nguyên Anh.

 

18      

Định hướng nghề nghiệp cho lớp trẻ và tác động của chúng đến quá trình chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030. (2013-2014). Nguyễn Đức Vinh.

 

19      

Sinh kế của nhóm thanh niên vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa. (2013-2014). Dương Chí Thiện.

 

20      

Báo cáo xã hội năm 2012. (2012). Trịnh Duy Luân.

 

 

    Nội dung đang được cập nhật