Đề tài cấp bộ và tương đương, 1982-1992

28/05/2014

TT

Tên đề tài

Năm

Cơ quan tài trợ/ yêu cầu nghiên cứu

1

Công chúng Thủ đô với hệ thống thông tin đại chúng

1982

Sở Văn hóa Hà Nội

2

Quá trình giải thể và tái tạo các thiết chế nông thôn

1983

Viện Xã hội học

3

Hôn nhân, phụ nữ, gia đình và dân số nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

1984

Viện Xã hội học

4

Thực trạng cơ cấu đội ngũ và trạng thái tư tưởng công nhân Thủ đô

1984

Liên đoàn Lao động   Thành phố Hà Nội

5

Điều tra lối sống và văn hóa của thanh niên Thủ đô

1985

Trung ương Đoàn Thanh niên  cộng sản Hồ Chí Minh

6

Chính sách xã hội và quản lý xã hội ở cấp cơ sở nông thôn và đô thị

1984-1985

Viện Xã hội học

7

Chuyển đổi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị (A601 và B304)

1987-1988

Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

8

Công nhân và trí thức Thủ đô

1990-1991

Thành ủy Hà Nội

9

Điều tra cơ bản kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

1992-1993

Trung tâm Khoa học xã hội

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật