Đề tài cấp bộ và tương đương, 2007 - 2012

12/10/2017
1      

Báo cáo xã hội năm 2011. (2011). Trịnh Duy Luân.

 

2      

Dân chủ và phát huy dân chủ trong quá trình quản lý xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (2011-2012). Trịnh Hòa Bình & Lê Mạnh Năm.

 

3      

Giải quyết bất bình đẳng xã hội giữa đô thị và nông thôn: Một phương diện của mô hình phát triển xã hội. (2011-2012). Dương Chí Thiện & Trương Xuân Trường.

 

4      

Hệ thống An sinh xã hội ở Việt Nam: Tăng cường trách nhiệm xã hội tiến tới mô hình nhà nước xã hội công bằng và bền vững. (2011-2012). Bế Quỳnh Nga & Đặng Thị Việt Phương.

 

5      

Một số vấn đề xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. (2011-2012). Bùi Thị Thanh Hà & Đoàn Kim Thắng.

 

6      

Những vấn đề cơ bản về các giai tầng xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. (2011-2012). Vũ Mạnh Lợi & Trần Thị Minh Thi.

 

7      

Tổng quan những vấn đề cơ bản về mô hình phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam. (2011-2012). Bùi Quang Dũng.

 

8      

Báo cáo xã hội năm 2010. (2010). Bùi Quang Dũng.

 

9      

Báo cáo xã hội năm 2009. (2009). Bùi Quang Dũng.

 

10      

Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thế giới về mô hình phát triển xã hội (2009-2010). Vũ Mạnh Lợi.

 

11      

Một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. (2009-2010). Đỗ Thiên Kính.

 

12      

Một số vấn đề cơ bản về thể chế và thiết chế phát triển và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020. (2009-2010). Nguyễn Đức Vinh.

 

13      

Tổng quan và tổng hợp kết quả nghiên cứu của Chương trình nghiên cứu về mô hình phát triển xã hội 2011-2020. (2009-2010). Trịnh Duy Luân.

 

14      

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam. (2009-2010). Bùi Quang Dũng.

 

15      

Báo cáo xã hội năm 2008: Tác động xã hội của những biến động kinh tế - thị trường năm 2008. (2008-2009). Trịnh Duy Luân.

 

16      

Khảo sát dư luận xã hội của người nông dân về xu hướng hội nhập hiện nay. (2008-2010). Trương Xuân Trường.

 

17      

Nhiệm vụ phục vụ soạn thảo cương lĩnh của Đảng: Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội ở nước ta trong thời kỳ Đổi mới. (2008). Trịnh Duy Luân.

 

18      

Báo cáo xã hội năm 2007: Hệ thống An sinh xã hội. (2007). Bùi Quang Dũng.

 

19      

Lý luận về xã hội lành mạnh và các giải pháp lành mạnh hóa xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2006-2020. (2007). Tô Duy Hợp.

 

 

    Nội dung đang được cập nhật