Đề tài cấp bộ và tương đương, 2002 - 2007

11/10/2017
1      

Một số vấn đề cơ bản của sự phát triển tầng lớp doanh nhân Việt Nam đến năm 2020. (2007-2009). Trịnh Thị Quang.

 

2      

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về Tiến bộ xã hội và Công bằng xã hội ở Việt Nam. (2007-2009). Nguyễn Đức Truyến.

 
3      

Những vấn đề xã hội cơ bản nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc đến năm  2015. (2007-2008). Vũ Tuấn Huy.

 

4      

Vai trò của vốn xã hội trong giảm thiểu xung đột ở cộng đồng vùng ven đô hiện nay. (2017-2018). Nguyễn Đức Chiện.

 

5      

Tác động của những yếu tố văn hoá cơ bản đến công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nông thôn Việt Nam: thực trạng và giải pháp. (2007-2009). Trịnh Hòa Bình.

 

6      

Xã hội dân sự: tính phổ biến và tính đặc thù. (2007-2008). Bùi Quang Dũng.

 

7      

Ảnh hưởng của phong tục tập quán tới sức khoẻ và hành vi chăm sóc sức khoẻ của dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. (2006). Trịnh Hòa Bình.

 

8      

Báo các xã hội năm 2006: Tác động xã hội của hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO ở Việt Nam. (2006). Trịnh Duy Luân.

 

9      

Báo cáo xã hội năm 2005. (2006). Trịnh Duy Luân.

 

10      

Biến đổi xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (2006). Trịnh Duy Luân.

 

11      

Một số vấn đề cơ bản của cơ cấu xã hội - giai cấp ở nước ta hiện nay. (2006-2007). Vũ Tuấn Huy.

 

12      

Những vấn đề về hệ thống an sinh xã hội của nhóm dân cư lao động trong khu vực phi chính thức. (2006). Đỗ Minh Khuê.

 

13      

Những vấn đề xã hội cơ bản nhằm phát triển bền vững vùng Tây Bắc. (2006-2009). Vũ Tuấn Huy.

 

14      

Sự biến đổi tâm lý - xã hội của cư dân Đà Nẵng dưới tác động của đô thị hoá. (2006). Tôn Thiện Chiếu.

 

15      

Xã hội dân sự: lịch sử, lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế. (2006-2007). Bùi Quang Dũng.

 

16      

Dân chủ cơ sở ở nông thôn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (2005). Bùi Quang Dũng.

 

17      

Khảo sát gia đình nông thôn Bắc Bộ. (2005). Nguyễn Hữu Minh.

 

18      

Nghiên cứu mức độ thoả mãn của khách hàng đối với các ấn phẩm của Trung tâm tin học và một số ấn phẩm chính của Bộ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phục vụ thông tin của Trung tâm và một số đơn vị xuất bản thông qua ấn phẩm. (2005). Mai Quỳnh Nam.

 

19      

Những vấn đề cơ bản của cơ cấu giai cấp ở nước ta hiện nay. (2005-2006). Vũ Tuấn Huy.

 

20      

Phát triển nguồn nhân lực và vấn đề lao động - việc làm nước ta hiện nay. (2005). Trịnh Duy Luân.

 

21      

Một số giá trị văn hóa làng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Làng Việt Nam nhìn từ góc độ xã hội học). (2004-2005). Mai Văn Hai.

 

22      

Một số giá trị văn hoá làng Việt vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (2004). Trịnh Hòa Bình.

 

23      

Một số giá trị văn hoá làng Việt vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (2004). Mai Văn Hai.

 

24      

Nghiên cứu một số vấn đề xã hội của bệnh viện (thuộc Dự án điều tra cơ bản đánh giá tổng thể hệ thống Bệnh viện Việt Nam). (2004). Trịnh Duy Luân.

 

25      

Nhận thức và thái độ của đồng bào Chăm đối với một số chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. (2004). Bế Quỳnh Nga.

 

26      

Dân chủ cơ sở ở nông thôn Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp. (2003-2004).

 

27      

Động thái phát triển dân số thủ đô Hà Nội dưới tác động của các yếu tố lịch sử xã hội. (2002-2003). Trần Cao Sơn.

 

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật