Đề tài cấp bộ và tương đương, 1982-1999

31/01/2013
TT Tên đề tài Năm Cơ quan tài trợ/ yêu cầu nghiên cứu
1 Công chúng Thủ đô với hệ thống thông tin đại chúng 1982 Sở Văn hóa Hà Nội
2 Quá trình giải thể và tái tạo các thiết chế nông thôn 1983 Viện Xã hội học
3 Hôn nhân, phụ nữ, gia đình và dân số nông thôn đồng bằng Bắc Bộ 1984 Viện Xã hội học
4 Thực trạng cơ cấu đội ngũ và trạng thái tư tưởng công nhân Thủ đô 1984 Liên đoàn Lao động   Thành phố Hà Nội
5 Điều tra lối sống và văn hóa của thanh niên Thủ đô 1985 Trung ương Đoàn Thanh niên  cộng sản Hồ Chí Minh
6 Chính sách xã hội và quản lý xã hội ở cấp cơ sở nông thôn và đô thị 1984-1985 Viện Xã hội học
7 Chuyển đổi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị (A601 và B304) 1987-1988 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
8 Công nhân và trí thức Thủ đô 1990-1991 Thành ủy Hà Nội
9 Điều tra cơ bản kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 1992-1993 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
10 Các khía cạnh xã hội của Quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng. Trong: Chương trình quy hoạch tổng thể đồng bằng sông Hồng (VIE/89/034) 1993-1994 Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường
11 Kiến thức, thái độ và hành vi kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam 1993-1994 Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình
12 Cơ cấu đội ngũ công nhân Hà Nội 1994 Liên đoàn Lao động   Thành phố Hà Nội
13 Quan hệ xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp 1994-1995 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
14 Kiến thức, thái độ của thanh niên, học sinh về HIV/AIDS 1994-1995 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
15 Biến đổi cơ cấu gia đình và vai trò phụ nữ 1996-1998 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
16 Quan hệ dòng họ trong đời sống kinh tế-xã hội ở nông thôn Đồng bằng sông Hồng hiện nay 1996-1998 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
17 Tác động của quá trình Đổi Mới đối với các quan hệ xã hội cơ bản trong làng-xã đồng bằng sông Hồng 1996-1998 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
18 Kiến thức, thái độ, hành vi của phụ nữ nông thôn có chồng kiếm sống tại đô thị với HIV/AIDS 1997-1998 Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS
19 So sánh mức sống giữa vùng Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng 1997-1999 Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật