Đề tài cấp bộ và tương đương, 1983 - 2002

10/10/2017
1      

Hệ thống phúc lợi xã hội Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. (2001-2003).

 

2      

Truyền thông đại chúng với công chúng thanh niên đô thị. Nghiên cứu trường hợp Hải Phòng. (2001-2003).

3      

Chính sách dân số nông thôn: những vấn đề cần  điều chỉnh. (2000).

 

4      

Đánh giá chiến lược và kế hoạch phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam. (2000).

 

5      

Hành vi đi tìm sức khỏe của cư dân nông thôn hiện nay - Những kiến nghị về chính sách (Qua nghiên cứu một số cộng đồng cư dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ). (2000-2001).

6      

Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách xã hội nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. (2000-2001).

 

7      

So sánh mức sống giữa vùng Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng. (1997-1999).

 

8      

Biến đổi cơ cấu gia đình và vai trò phụ nữ. (1996-1998).

 

9      

Quan hệ dòng họ trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay. (1996-1998).

 

10      

Tác động của quá trình Đổi mới đối với các quan hệ xã hội cơ bản trong làng - xã đồng bằng sông Hồng. (1996-1998).

11      

Kiến thức, thái độ của thanh niên, học sinh về HIV/AIDS. (1994-1995).

 

12      

Quan hệ xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp. (1994-1995).

 

13      

Điều tra cơ bản kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. (1992-1993).

 

14      

Chuyển đổi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị (A601 và B304). (1987-1988).

 

15      

Chính sách xã hội và quản lý xã hội ở cấp cơ sở nông thôn và đô thị. (1984-1985).

16      

Hôn nhân, phụ nữ, gia đình và dân số nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. (1984).

 

17      

Quá trình giải thể và tái tạo các thiết chế nông thôn. (1983).