Đề tài cấp bộ và tương đương, 1983 - 2002

10/10/2017
1      

Hệ thống phúc lợi xã hội Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới. (2001-2003).

 

2      

Truyền thông đại chúng với công chúng thanh niên đô thị. Nghiên cứu trường hợp Hải Phòng. (2001-2003).

3      

Chính sách dân số nông thôn: những vấn đề cần  điều chỉnh. (2000).

 

4      

Đánh giá chiến lược và kế hoạch phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam. (2000).

 

5      

Hành vi đi tìm sức khỏe của cư dân nông thôn hiện nay - Những kiến nghị về chính sách (Qua nghiên cứu một số cộng đồng cư dân nông thôn đồng bằng Bắc Bộ). (2000-2001).

6      

Luận cứ khoa học cho việc điều chỉnh chính sách xã hội nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. (2000-2001).

 

7      

So sánh mức sống giữa vùng Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng. (1997-1999).

 

8      

Biến đổi cơ cấu gia đình và vai trò phụ nữ. (1996-1998).

 

9      

Quan hệ dòng họ trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Hồng hiện nay. (1996-1998).

 

10      

Tác động của quá trình Đổi mới đối với các quan hệ xã hội cơ bản trong làng - xã đồng bằng sông Hồng. (1996-1998).

11      

Kiến thức, thái độ của thanh niên, học sinh về HIV/AIDS. (1994-1995).

 

12      

Quan hệ xã hội trong xí nghiệp của công nhân công nghiệp. (1994-1995).

 

13      

Điều tra cơ bản kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. (1992-1993).

 

14      

Chuyển đổi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị (A601 và B304). (1987-1988).

 

15      

Chính sách xã hội và quản lý xã hội ở cấp cơ sở nông thôn và đô thị. (1984-1985).

16      

Hôn nhân, phụ nữ, gia đình và dân số nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. (1984).

 

17      

Quá trình giải thể và tái tạo các thiết chế nông thôn. (1983).

 

 

 

 

    Nội dung đang được cập nhật