Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

01/01/0001
Đề tài số 1: “Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (Báo cáo Tổng quan và Tổng hợp kết quả nghiên cứu của Chương trình) do GS.TS Trịnh Duy Luân làm chủ nhiệm
Đề tài số 1: “Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (Báo cáo Tổng quan và Tổng hợp kết quả nghiên cứu của Chương trình) do GS.TS Trịnh Duy Luân làm chủ nhiệm. Với mục tiêu định hướng những nội dung chủ yếu; chỉ ra những vấn đề cơ bản, những định hướng quan trọng và các giải pháp chủ yếu để xây dựng mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam trong thập niên 2010-2020, đề tài tập trung vào những vấn đề chính sau: 
1. Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thế giới về mô hình phát triển xã hội.            
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự Phát triển xã hội ở Việt Nam.
3. Một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.
4. Một số vấn đề cơ bản về thể chế và thiết chế xã hội, phát triển xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Các đề tài cũng sẽ tiến hành phân tích các đặc điểm, tính chất và những yếu tố thể chế và thiết chế đang tác động tới mô hình phát triển và quản lý sự PTXH ở nước ta trong thập niên vừa qua, chỉ ra những mặt hợp lý và bất hợp lý, những vấn đề, bất cập trong phương thức quản lý sự PTXH hiện nay

    Nội dung đang được cập nhật