Chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cho người đi xuất khẩu lao động trở về (19/06/2017)

Đưa người Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một chủ trương lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng nguồn thu ngoại tệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Nguồn nhân lực quyết định cơ hội phát triển của CNTT (10/12/2007)

Đào tạo theo nhu cầu xã hội và đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo nhân lực CNTT, nhằm tận dụng cơ hội cho sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam - đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khi làm việc với Bộ TT ngày 12/10/2007.

    Nội dung đang được cập nhật