Nghiên cứu đánh giá tác động xã hội, thẩm định chính sách và các dự án Luật

06/11/2017

    Ngoài các nghiên cứu cơ bản, lý luận, nghiên cứu ứng dụng phục vụ trực tiếp cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế Xã hội của đất nước là một thế mạnh của Viện. Trong 40 năm qua, Viện Xã hội học đã tham gia tích cực vào các nghiên cứu có quan hệ trực tiếp với việc hoạch định chính sách và thẩm định chính sách, khẳng định chức năng phục vụ xã hội của bộ môn Xã hội học. Trong nhiều chương trình khoa học cấp Nhà nước, Viện đã tham gia tích cực vào việc thẩm định xã hội các dự án lớn về phát triển kinh tế - xã hội Sơn La, giao thông nông thôn, tái định cư; điện khí hóa nông thôn; đánh giá tác động giảm nghèo, tái định cư, phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, v.v. Kết quả giám sát khẳng định những tác động tích cực của các chương trình, dự án đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân cư. Đồng thời, Viện cũng đã đề xuất các kiến nghị với cơ quan quản lý nhằm thực hiện các can thiệp tốt hơn.

 

    Thông qua các hoạt động nghiên cứu đánh giá tác động loại này, Viện đã khẳng định được vai trò của mình như một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách có liên hệ mật thiết với thực tiễn phát triển của đất nước, chứ không phải là một đơn vị nghiên cứu học thuật, thuần túy hàn lâm. Những kết quả công việc của Viện cũng góp phần nâng cao hiểu biết cho đội ngũ cán bộ quản lý, giới doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của các yếu tố xã hội trong phát triển nói chung và trong từng lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội hiện nay.

 

    Qua nhiều năm phối hợp và hợp tác khoa học với Ủy ban về Các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Viện đã thực hiện đánh giá, phản biện độc lập trong các dự án luật có liên quan như Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân số, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật Lao động, Luật Phòng chống Mua bán người, và Luật  Môi trường,... Các văn bản luật nói trên sau khi được Quốc hội phê chuẩn, ban hành hoặc sửa đổi đều có sự đóng góp của các nghiên cứu xã hội học do các chuyên gia của Viện tư vấn kỹ thuật hoặc trực tiếp thực hiện. Mối quan hệ giữa nghiên cứu và chính sách - pháp luật trên lĩnh vực xã hội được thực hiện khá hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

 

    Nghiên cứu “Hệ thống đăng ký hộ khẩu từ góc nhìn đa chiều” được thực hiện theo sự đặt hàng của Ngân hàng Thế giới (WB). Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của hộ khẩu tới đời sống người dân, từ đó đề xuất chính sách nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, đặc biệt đối với những người di cư, sống tạm trú, không có hộ khẩu. Kết quả báo cáo cho thấy mặc dù không thể phủ nhận tính chặt chẽ của hộ khẩu trong việc đảm bảo trật tự và an ninh xã hội, song hộ khẩu cũng gây ra không ít trở ngại cho người dân tạm trú trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, việc làm và tiếp cận an sinh xã hội tại nơi cư trú. Báo cáo cũng đề xuất khuyến nghị nhằm đơn giản hóa thủ tục hộ khẩu, tách quy định của hộ khẩu gắn với tiếp cận dịch vụ xã hội, từ đó giảm bớt khó khăn cho người dân.

 

Viện Xã hội học

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật