Những vấn đề Chính sách xã hội, An sinh xã hội và Công tác xã hội

06/11/2017

    Hướng nghiên cứu về chính sách xã hội đã được Viện chú ý từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20. Nghiên cứu chính sách xã hội ở Việt Nam thời điểm đó còn yếu cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm, cũng như thiếu kết nối giữa chúng. Trong bối cảnh đó, Viện đã mở rộng cơ sở dữ liệu, tập trung nghiên cứu về lý thuyết, lịch sử và thực tiễn nghiên cứu chính sách xã hội của nhiều nước khác nhau trên thế giới.

 

    Vào những năm 90 của thế kỷ 20, Viện đã có những nỗ lực đề xuất khái niệm phúc lợi xã hội như là một phạm trù lý luận then chốt để khái quát hóa thực tiễn chính sách xã hội và công tác xã hội. Lý thuyết về ba mô hình phúc lợi xã hội ở Việt Nam, cũng như sự thay thế và pha trộn của ba mô hình này trong tiến trình lịch sử hiện đại của đất nước đã được vận dụng trong một số công trình nghiên cứu về chính sách phúc lợi người cao tuổi, phúc lợi doanh nghiệp, hệ thống y tế vùng cao, khu vực các tổ chức xã hội tự nguyện. Kết quả nghiên cứu cho thấy xã hội Việt Nam khi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tất yếu đòi hỏi việc xây dựng học thuyết chính sách xã hội.

 

    Bên cạnh những phát triển lý thuyết cho bộ môn chính sách xã hội, Viện đã triển khai những công trình thực nghiệm liên quan đến các bộ phận hợp thành của hệ thống anh sinh xã hội như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi doanh nghiệp, ưu đãi xã hội, đặc biệt các đối tượng chính sách. Những nghiên cứu này giúp làm rõ hơn hoàn cảnh và chính sách xã hội đối với các nhóm yếu thế như người dân tộc, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, lao động di cư… trong quá trình chuyển đổi xã hội.

 

    Viện Xã hội học đã có những đóng góp đáng chú ý trong việc phát triển tri thức trên lĩnh vực công tác xã hội. Trong một thời gian dài, Việt Nam hầu như không hề biết đến những biến đổi về nhu cầu và thực tiễn công tác xã hội ở các nước công nghiệp hóa đi trước cũng như các quốc gia đang phát triển nền kinh tế thị trường. Viện cũng đã tiến hành nhiều nghiên cứu trường hợp về các mô hình công tác xã hội trong thực tế Việt Nam. Những nỗ lực này đã đóng góp đáng kể vào việc lấp các khoảng trống trong kiến thức và kỹ năng công tác xã hội ở Việt Nam.

 

    Yêu cầu hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và thực hành chính sách xã hội và công tác xã hội. Viện đã có khuyến nghị cần nhanh chóng thành lập các khoa hay trường công tác xã hội trong các trường đại học, xúc tiến xây dựng chương trình đào tạo chính quy cho bộ môn chính sách xã hội và công tác xã hội. Đây là những giải pháp cơ bản cho việc hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa hai lĩnh vực này. Kết quả là, những năm gần đây, vấn đề này đã được các cơ quan hữu quan chú ý giải quyết, hình thành nên ngành công tác xã hội như một chuyên ngành đào tạo và một lựa chọn nghề cho các sinh viên và các nhà thực hành có tâm huyết và năng lực. An sinh xã hội và công tác xã hội trở thành một lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của Viện hiện nay, thu hút sự chú ý và quan tâm hợp tác của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước về chủ đề quan trọng này.

 

    Vấn đề an sinh xã hội còn được đánh giá từ góc độ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội. Thực tế, trong hệ thống chính trị Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Họ là cánh tay nối dài của Đảng và Nhà nước trong việc tuyên tuyền, phổ biến các chủ trương, chính sách. Bên cạnh đó, họ cũng thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ cho người dân. 

 

Viện Xã hội học

Các tin cũ hơn.............................

    Nội dung đang được cập nhật