Trần Việt Long

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 11/10/1990

Quê quán: Nghệ An

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2013: Cử nhân Công tác xã hội, Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2017: Thạc sĩ Công tác xã hội, Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

 Quá trình công tác tại Viện:

     2014-2018: Thư viện viên, Phòng Thông tin-Thư viện, Viện Xã hội học

     2018-nay: Cán bộ nghiên cứu, Phòng Dân số và Môi trường, Viện Xã hội học 

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Người cao tuổi

 

Các tin cũ hơn.............................