Nguyễn Thị Thu Hường

14/06/2022

 

 
Ngày sinh: 04/02/1973

Quê quán: Thái Bình

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1994: Cử nhân Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội 2

     2012: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Hà Nội

     2013: Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Học viện Chính trị Hành chính Khu vực 1

     

Chức vụ, chức danh công tác:

     Chuyên viên chính, Trưởng phòng

     Phòng Quản lý khoa học 

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2013

 

 

Các tin cũ hơn.............................