Nguyễn Thanh Thủy

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 14/07/1985

Quê quán: Hưng Yên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2008: Cử nhân Xã hội học, Đại học KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội

     2012: Thạc sỹ Xã hội học, Đại học KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2011-2012: Nghiên cứu viên, Phòng Phúc lợi xã hội, Viện Xã hội học

     2013-nay: Nghiên cứu viên, Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Phúc lợi xã hội, xã hội học nông thôn

 

Các tin cũ hơn.............................