Lương Ngọc Thúy

06/10/2017

 

 
Ngày sinh: 19/09/1984

Quê quán: Phú Thọ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2006: Cử nhân Xã hội học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

     2012: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội

 

Quá trình công tác tại Viện : 

     2006-2010: cán bộ hợp đồng Phòng Đô thị

     2011-2012: viên chức Phòng QLKH và Đào tạo

     2012-2014: nghiên cứu viên phòng Văn hóa, Viện Xã hội học

     2014-nay: Phó Trưởng phòng Phòng Nông Thôn, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Dân số, Nông thôn

 

 

Các tin cũ hơn.............................