Trần Nguyệt Minh Thu

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 09/09/1976

Quê quán: Phú Thọ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1999: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

     2004: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

     2014: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên chính, 

     Trưởng phòng 

     Phòng Đô thị

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2009

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Đô thị; Gia đình; Giới; Di dân và Phát triển cộng đồng

 

 

Các tin cũ hơn.............................