Trần Nguyệt Minh Thu

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 09/09/1976

Quê quán: Vĩnh Phú

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1999: Cử nhân Xã hội học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

     2004: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

     2014: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện KHXH.

 

Quá trình công tác tại Viện: 

     1999-2006: Cán bộ hợp đồng Viện Xã hội học.

     2008-2009: Nghiên cứu viên Viện NC Châu Âu, Viện KHXH VN

     2009-2014: Nghiên cứu viên Phòng Đô thị, Viện Xã hội học

     2014- 2015: Phó Trưởng phòng, Phòng Đô thị, Viện Xã hội học

     2015-nay: Trưởng phòng, Phòng Đô thị, Viện Xã hội học, NCVC

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Di dân, đô thị hóa, giới và phát triển cộng đồng

 

 

Các tin cũ hơn.............................