Nguyễn Thị Thơm

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 04/01/1986

Quê quán: Hải Dương

Trình độ: Thạc sỹ

 

Quá trình đào tạo:

     2010: Cử nhân Công tác Xã hội, Đại học Lao động - Xã hội

     2016: Thạc sỹ Xã hội học, Học viện KHXH

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2011-2017: Nghiên cứu viên phòng Dân số và Môi trường, Viện Xã hội học

     2017-nay: Nghiên cứu viên Trung tâm Điều tra DLXH, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Công tác xã hội và phát triển cộng đồng; Dân số

 

 

Các tin cũ hơn.............................