Đoàn Kim Thắng

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 29/08/1960

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1981: Cử nhân Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội I

     1996: Cử nhân Xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội

     1998: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

     2017: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

 

Quá trình công tác tại Viện Xã hội học:

  • 1988 - 1997: Cán bộ nghiên cứu Phòng Xã hội học Dân số - Gia đình, Viện Xã hội học
  • 1998 - 1999: Phó Trưởng  phòng Tổ chức - Cán bộ và Đào tạo, Viện Xã hội học
  • 2000 - 2006: Nghiên cứu viên, Phòng Xã hội học Sức khỏe, Viện Xã hội học                                    
  • 2007 - 2011: Nghiên cứu viên, Phòng Phúc Lợi xã hội,  Viện Xã hội học                                    
  • 2011-2012:   Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Quản lý Khoa học, Viện Xã hội học
  • 2012-2015:   Phó Trưởng phòng, Phòng Đô thị, Viện Xã hội học
  • 2015-2017:   Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội
  • 2018-nay:     Trưởng phòng Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội, NCVCC

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: Xã hội học Dân số và Gia đình; Xã hội học Sức khỏe và phát triển cộng đồng.

 

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................