Trịnh Thị Phượng

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 16/04/1978

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2001: Cử nhân Thông tin - Tư liệu, Đại học Dân lập Đông Đô, Hà Nội

     2005: Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân

     2016: Thạc sĩ Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2003-2008: Cán bộ hợp đồng, Phòng Phòng Thông tin – Thư viện, Viện Xã hội học

     2008-2011: Thư viện viên, Phòng Phòng Thông tin – Thư viện, Viện Xã hội học

     2011-2016: Phó Trưởng phòng Phòng Thông tin – Thư viện

     2017: Trưởng phòng Phòng Thông tin – Thư viện

     2018-nay: Phó GĐ Trung tâm Điều tra DLXH, Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2003

Các tin cũ hơn.............................