Phan Đức Nam

05/10/2017

 

 
Ngày sinh: 17/08/1982

Quê quán: Thái Bình

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2004: Cử nhân Xã hội học, Đại học Công đoàn

     2006: Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội

     2013: Thạc sĩ Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên chính 

     Phòng Văn hóa

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2008

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Nông thôn; Giáo dục; Văn hóa; Phát triển Nông thôn

 

 

Các tin cũ hơn.............................