Nguyễn Tuấn Minh

02/04/2018

 

Ngày sinh: 08/09/1980

Quê quán: Hải Phòng

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2003: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

     2008: Thạc sỹ I Quản lý các tổ chức, Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội.

     2009: Thạc sỹ Xã hội học, Học Viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

     2017: Tiến sỹ Xã hội học, Đại học Sorbonne, Cộng hòa Pháp

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2008-2011: Nghiên cứu viên, Phòng Biên tập-Trị sự, Tạp chí Xã hội học

     2011-2012: Nghiên cứu viên, Trợ lý tổ chức Viện Xã hội học

     2012-2017: Nghiên cứu viên, Phòng Biên tập-Trị sự, Tạp chí Xã hội học

     2018-nay:  Nghiên cứu viên, Phòng Đô thị, Viện Xã hội học

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính: 

Quản lý các tổ chức, truyền thông đại chúng, lối sống, thanh niên, đô thị, nông thôn.

 

Các tin cũ hơn.............................