Nguyễn Tuấn Minh

05/10/2017

 

Ngày sinh: 08/09/1980

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2003: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2008: Thạc sĩ Xã hội học (chuyên ngành Quản lý các tổ chức), Đại học Toulouse Le Mirail

     2009: Thạc sĩ Xã hội học, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

     2017: Tiến sĩ Xã hội học, Đại học Paris Diderot

 

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên 

     Phòng Đô thị

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2008

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

     Đô thị; Khu vực kinh tế phi chính thức

 

 

Các tin cũ hơn.............................