Nguyễn Đức Chiện

24/12/2021

 


Ngày sinh: 22/09/1974

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1997: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội

     2001: Thạc sĩ Xã hội học, Viện Xã hội học

     2011: Tiến sĩ  Xã hội học, Học viện Khoa học xã hội

   

Chức danh, chức vụ công tác:

     Nghiên cứu viên cao cấp, Trưởng phòng

     Phòng Nông thôn và Phát triển cộng đồng

 

Năm vào Viện Xã hội học: 1997

 

Lĩnh vực nghiên cứu chính:

    Gia đình; Giới; Văn hóa; Phát triển cộng đồng; Lý thuyết Xã hội học

 

Các tin cũ hơn.............................