Phan Lan Anh

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 06/01/1978

Quê quán: Hà Tĩnh

Học hàm, học vịCử nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2000: Cử nhân Quan hệ quốc tế, Đại học Dân lập Đông Đô

     2007: Cử nhân Xã hội học, Đại học KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2008-2011: Thư viện viên Phòng Thông tin-Thư viện, Viện Xã hội học

     2011-2012: Cán bộ nghiên cứu phòng Văn hóa và Giáo dục, Viện Xã hội học

     2012-nay: Thư viện viên Phòng Thông tin-Thư viện, Viện Xã hội học

 

Các tin cũ hơn.............................