Phan Thị Lan Anh

24/12/2021

 

 
Ngày sinh: 06/01/1978

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Cử  nhân

 

Quá trình đào tạo:

     2000: Cử nhân Quan hệ Đối ngoại, Đại học Dân lập Đông Đô

     2007: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Chức vụ, chức danh công tác:

     Thư viện viên

     Phòng Quản lý khoa học

 

Năm vào Viện Xã hội học: 2001

   

Các tin cũ hơn.............................