Nguyễn Thị Vân Anh

03/10/2017

 

 
Ngày sinh: 05/11/1975

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     1996: Cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội

     2005: Thạc sỹ Ngôn ngữ Pháp, ĐHNN, ĐHQG Hà Nội

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2011-2013: Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổng hợp, Viện Xã hội học

     2013-2014: Phó Trưởng phòng phụ trách, Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Xã hội học

     2014-nay: Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Xã hội học

 

Năm vào Viện Xã hội học:      2011

 

Các tin cũ hơn.............................