Nghiêm Thị Thủy

02/04/2018

 

 
Ngày sinh: 02/10/1978

Quê quán: Hà Nội

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

 

Quá trình đào tạo:

     2000: Cử nhân Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

     2017: Tiến sĩ Xã hội học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 

Quá trình công tác tại Viện:

     2013-2016: Nghiên cứu viên Phòng Dân số và Môi trường, Viện Xã hội học

     2017-2018: Phó Trưởng phòng, Phòng Dân số và Môi trường, Viện Xã hội học

     2018-nay: Trưởng phòng, Phòng QLKH, Thư viện và HTQT, Viện Xã hội học.

 

Các lĩnh vực nghiên cứu chính: Dân số, Di dân, Sức khỏe. 

 

Các tin cũ hơn.............................